Algemene verkoopvoorwaarden Folio Contact

Algemene verkoopvoorwaarden Folio Contact
Algemene voorwaarden betreffende Folio Contact, een dienst van Main Hof, gevestigd te Neubörger Duitsland, ingeschreven in Gemeente  Dörpen DE, hierna te noemen Folio Contact.

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Folio Contact zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie: https://www.Folio-Contact.nl.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Folio Contact worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Folio Contact ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Folio Contact zijn vrijblijvend en Folio Contact behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Folio Contact streeft ernaar om bestellingen op de gewenste bezorgdatum af te leveren. Folio Contact is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging dan wel vervroeging die optreedt bij de bezorging door TNT POST of een andere partij.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, en exclusief verpakkings- en verzendkosten.
Folio Contact is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site.
Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie, kunnen geen rechten worden ontleend.
Folio Contact biedt verschillende betalingsmogelijkheden.
Standaard   Betaling doormiddel van elektronische (online) betaling via Sisow
Betaling door u van factuur binnen 7 dagen na dagtekening van factuur.
Betaling door u van factuur binnen 14 dagen na dagtekening van factuur met € 2,50 extra administratie kosten.
Betaling door u van factuur binnen 30 dagen na dagtekening van factuur met € 5,00 extra administratie kosten.
Bij Bitcoin betalingen ontvangt u een email met valuta omrekening. Er word altijd uitgegaan van de euro. De betaling dient binnen 15 minuten gedaan te worden anders vervalt die bestelling.
Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Folio Contact op geen enkele wijze bij een latere overeenkomst.
Als er na de keuze 7 dagen nog geen betaling is ontvangen na 7 dagen dan komen er bij het sturen van de herinnering 15,00 euro kosten bij.
Als er na de keuze 14 dagen nog geen betaling is ontvangen na 14 dagen dan komen er bij het sturen van de herinnering 15,00 euro kosten bij.
Als er na de keuze 30 dagen nog geen betaling is ontvangen na 30 dagen dan komen er bij het sturen van de herinnering 15,00 euro kosten bij.
De producten die geleverd worden blijven eigendom van Folio Contact tot volledige betaling heeft plaats gevonden.
BTW
Over de prijzen wordt geen BTW berekend
„Als Kleinunternehmer im Sinne von § 19 Abs. 1 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.“
Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

Artikel 4. Levering
Te vroege of te late levering geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de afleverdatum zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
De bezorging vindt plaats door DHL, POSTNL of een andere partij, derhalve zijn de bezorgingsvoorwaarden van de DHL, POSTNL of andere partij van toepassing.
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Folio Contact te retourneren, onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product in de originele verpakking wordt geretourneerd, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Folio Contact zal, nadat de producten zijn geretourneerd, het door u daarvoor betaalde bedrag minus de verpakkings- (en retour-)verzendkosten binnen 1 week retourneren.
Indien u een bestelling om welke reden dan ook wenst te annuleren dan is dit alleen mogelijk wanneer de bestelling nog niet door Folio Contact is verzonden. Folio Contact zal het door u daarvoor betaalde bedrag minus de administratie-kosten (zijnde 2% van het aankoopbedrag) binnen 1 week retourneren.
Indien bij ontvangst het product een gebrek blijkt te vertonen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Folio Contact te retourneren. Folio Contact zal dan zo spoedig mogelijk zorg dragen voor vervanging.
Folio Contact behoudt het recht om de retourzending te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door schuld anders dan die van Folio Contact zijn beschadigd.
Bestellingen die met Bitcoin zijn betaald en retour komt, zal altijd tegen de euro prijs terug betaald worden.

Artikel 6. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Folio Contact, dan wel tussen Folio Contact en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Folio Contact, is Folio Contact niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Folio Contact.

Artikel 7. Garantie
Op de door Folio Contact geleverde producten bestaat een garantie indien dit is aangegeven bij de omschrijving van het product op de Folio Contact website.

Artikel 8. Overmacht
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
Folio Contact is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Duits recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Duitsland

Copyrights
Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Folio Contact gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Folio Contact en Main Hof.